Thư viện

Hội nghị tập huấn

HỘI NGHỊ TẬP HUẤN HƯỚNG DẪN DẠY HỌC XMC VÀ GDTTSKBC LỚP 1, 2, 3 KÕ HOẠCH TẬP HUẤN MÔN: TOÁN Tõ ngµy 10/6/2014 ®Õn ngµy 12/6/2014 Ngày Buổi Tiết Nội dung Người thực hiện 10/6/2014 Sáng 1 Công tác…